ข้อมูลองค์กร

สงเคราะห์ผู้อ่อนแอ
เผยแพร่เพิ่มศรัทธา
พัฒนาเพื่อสังคม
previous arrow
next arrow
Slider


“ฉันและผู้อุปการะเด็กกำพร้า จะได้อยู่ในสวรรค์เช่นนี้” และท่านศาสนทูตฯได้ชูนิ้วชี้กับนิ้วกลางขึ้น แล้วแยกออกจากกันเล็กน้อย [บันทึกโดยบุคอรีย์]


สงเคราะห์ผู้อ่อนแอ
เผยแพร่เพิ่มศรัทธา
พัฒนาเพื่อสังคม


จากประสบการณ์การทำงานสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้ามากว่าสิบปี มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า ได้ใช้สื่อวิทยุเป็นกระบอกเสียงเผยแพร่เรื่องราวของครอบครัวกำพร้า และเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงมือบนให้มาพบกับมือล่าง เพื่อก่อให้เกิดการอุปถัมภ์ การช่วยเหลือเกื้อกูล จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับความไว้วางใจจากสังคมอย่างกว้างขวาง

ถึงวันนี้ มูลนิธิศรัทธาชนฯ ยังมีภารกิจที่จะต้องขยายการทำงานเพื่อต่อยอดความฝันของเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส ให้กว้างออกไปในดินแดนที่ข่าวสารของมูลนิธิฯยังไปไม่ถึง จึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพอันทรงพลังของการเผยแพร่ผ่านวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้รับอย่างใกล้ชิดและน่าเชื่อถือมากที่สุด ในการสานต่อการทำงานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและผู้ยากไร้ให้กว้างไกลออกไป

วัตถุประสงค์

สถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีเป็นโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม24ชั่วโมง ซึ่งมีมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าเป็นเจ้าของ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เป็นสื่อกลางในการทำงานสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวกำพร้า คนยากจน และผู้ประสบความเดือดร้อนในสังคม โดยเป็นสื่อกลางเชื่อมมือบนกับมือล่างให้มาพบกัน และนำเสนอแนวความคิดในการทำงานเพื่อสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันแพร่หลายออกไปสู่ทุกภาคส่วน ให้มากที่สุด
  2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบัญญัติอิสลาม หลักความเชื่อ แนวความคิด และรูปแบบในการดำเนินชีวิตตามจริยวัตรของท่านศาสนทูต มุฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เพื่อเป็นช่องทางแห่งการเรียนรู้สำหรับมุสลิม และผู้สนใจอิสลามทั่วไป
  3. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมขององค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งคุณธรรมและความสมานฉันท์ของคนในชาติ ตลอดจนประชาคมอาเซียน ไปจนถึงประชาคมโลก
  4. เพื่อเป็นช่องทางการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการ ด้วยสินค้าที่เหมาะสม

แนวทางการนำเสนอ

“สงเคราะห์ผู้อ่อนแอ” ช่องรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอเรื่องราวของเด็กกำพร้า คนยากจน ผู้ประสบความเดือดร้อน อุทกภัย อัคคีภัย วาตะภัย ธรณีพิบัติภัย ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำธารน้ำใจและความช่วยเหลือจากผู้มีจิตเมตตาไปสู่พวกเขาเหล่านั้น

“เผยแพร่เพิ่มศรัทธา” ช่องรายการที่นำเสนอสาระวิชาการอิสลามในรูปแบบการสอนของโรงเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติอิสลามและการดำเนินชีวิตของมุสลิมตามหลักการจากอัลกุรอ่านและวจนะกับจริยวัตรของท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม โดยหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่สร้างความแตกแยก ความขัดแย้ง หรือก่อให้เกิดความบาดหมางระหว่างกัน ไม่ว่าในระหว่างมุสลิมด้วยกัน หรือระหว่างมุสลิมกับผู้นับถือศาสนาอื่น

“พัฒนาเพื่อสังคม” ช่องรายการที่เผยแพร่ข่าวสาร ข่าวบริการ งานสังคม ข่าวการเสียชีวิต กิจกรรมองค์กร ส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว นักลงทุน ผู้บริหารองค์กร ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง